Jump to content

Community Rules

maic

Regulament General al Forumului

[RO]

       !!! Te rugăm să citești și să înțelegi aceste reguli înainte de a participa la forum. Participarea ta la forum înseamnă că ești de acord cu aceste reguli. !!!

 1.  Respect: Este obligatoriu să te adresezi cu respect către toți membrii forumului. Nu se acceptă jignirile, limbajul ofensator, discriminarea, hărțuirea sau orice alt comportament care ar putea cauza discomfort altor utilizatori.
 2.  Conținutul: Toate postările trebuie să fie relevante pentru tematica forumului. Spamul, reclamele neautorizate, postările irelevante sau off-topic nu sunt permise.
 3.  Confidențialitate: Nu este permisă distribuirea de informații personale fără consimțământul persoanei în cauză. Respectă intimitatea și securitatea celorlalți utilizatori.
 4.  Limba: Acest forum este multilingv. Limba oficială este româna, dar mesajele în alte limbi sunt permise atâta timp cât acestea respectă celelalte reguli.
 5. Proprietatea intelectuală: Respectă drepturile de autor. Nu distribui materiale protejate de legea drepturilor de autor fără permisiunea de rigoare.
 6. Moderația: Moderatorii forumului au dreptul de a șterge, edita sau muta postările care nu respectă regulamentul. De asemenea, ei pot sancționa utilizatorii care încalcă regulile, până la suspendarea sau interzicerea contului.
 7. Reclamații și sugestii: Dacă ai o problemă sau o sugestie, te rugăm să contactezi un moderator sau să utilizezi funcția de feedback a forumului.
 8. Responsabilitate: Fiecare utilizator este responsabil pentru conținutul postărilor sale. Administrația forumului nu își asumă responsabilitatea pentru informațiile postate de utilizatori.
 9. Încălcarea regulamentului: Nerespectarea acestui regulament poate duce la avertismente, suspendarea temporară sau permanentă a contului.
 10. Dubla postare: Evitați să postați de două ori același mesaj în diferite secțiuni ale forumului. Acest lucru este considerat spam și poate duce la ștergerea postărilor duplicate.
 11. Titlurile subiectelor: Asigurați-vă că titlurile subiectelor sunt clare și relevante pentru conținutul postării. Titlurile vagi sau înșelătoare pot fi modificate de către moderatori.
 12. Conturi multiple: Fiecare utilizator are voie să dețină un singur cont pe forum. Crearea și utilizarea mai multor conturi de către aceeași persoană este interzisă.
 13. Conținut pentru adulți: Conținutul explicit, violent sau destinat adulților nu este permis pe forum. Asigurați-vă că toate postările sunt potrivite pentru un public de toate vârstele.
 14. Dezbaterea civilizată: Dezbaterile sunt binevenite pe forum, atâta timp cât sunt conduse într-un mod civilizat. Nu este acceptat limbajul agresiv sau ofensator, atacurile personale sau comentariile denigratoare.
 15. Promovarea ilegală: Nu este permisă promovarea activităților ilegale. Orice postare care încurajează sau susține activități ilegale va fi eliminată.
 16. Siguranța online: Nu împărtășiți link-uri către site-uri web nesigure sau malware. Acest lucru poate duce la suspendarea contului.
 17. Publicitate: Publicitatea este permisă doar în secțiunile dedicate ale forumului. Publicitatea nesolicitată în alte secțiuni ale forumului este considerată spam și va fi eliminată.
 18. Respectarea regulilor platformei: În plus față de aceste reguli, utilizatorii sunt obligați să respecte și termenii și condițiile platformei pe care este găzduit forumul.
 19. Necro-postarea: Evitați să postați în subiecte care sunt inactive de mult timp, cunoscute și ca "subiecte moarte". Dacă doriți să reînviați o discuție, este mai bine să începeți un subiect nou.
 20. Cereri și oferte: Toate cererile și ofertele de bunuri sau servicii trebuie făcute în secțiunile adecvate ale forumului. Orice astfel de postare în afara acestor secțiuni poate fi ștearsă.
 21. Linkuri și imagini: Toate linkurile și imaginile postate trebuie să fie sigure și relevante pentru discuție. Postarea de linkuri sau imagini nesigure, ofensive sau irelevante este interzisă.
 22. Împărtășirea de conținut explicit sau ofensator: Orice formă de conținut care este sexual explicit, violent, ofensator sau de natură a incita la ură este strict interzisă.
 23. Încurajarea unui comportament sănătos: Comportamentul troll, provocările inutile, deranjarea sau hărțuirea altor utilizatori nu este permisă. Încurajăm un mediu de discuție prietenos și constructiv.
 24. Frauda: Orice încercare de fraudă, fie că este vorba de falsificarea identității, escrocherii sau manipulare în orice formă, va fi tratată foarte serios și va duce la interzicerea imediată.
 25. Politică și religie: Discuțiile politice și religioase sunt permise doar în măsura în care rămân respectuoase și nu devin sursă de conflict.

!!! Pentru orice încălcare a acestor reguli, echipa moderatorilor va lua măsuri corespunzătoare, inclusiv avertizări, suspendări sau interdicții, în funcție de gravitatea încălcării. !!!

!!! Rețineți că aceste reguli pot fi actualizate la nevoie pentru a asigura că forumul rămâne un loc sigur, respectuos și prietenos pentru toți utilizatorii. Este responsabilitatea fiecărui membru să se asigure că sunt la curent cu regulile în vigoare. !!!

 

General Forum Rules

[EN]

!!! Please read and understand these rules before participating in the forum. Your participation in the forum means that you agree to these rules. !!!

 1. Respect: You must address all forum members with respect. Insults, offensive language, discrimination, harassment or any other behavior that may cause discomfort to other users are not accepted.
 2. Content: All posts must be relevant to the forum's theme. Spam, unauthorized advertisements, irrelevant or off-topic posts are not allowed.
 3. Privacy: The distribution of personal information without the person's consent is not allowed. Respect the privacy and security of other users.
 4. Language: This forum is multilingual. The official language is Romanian, but messages in other languages are allowed as long as they respect the other rules.
 5. Intellectual Property: Respect copyright laws. Do not distribute copyrighted materials without the necessary permissions.
 6. Moderation: Forum moderators have the right to delete, edit, or move posts that do not comply with the rules. They can also sanction users who violate the rules, up to the suspension or banning of the account.
 7. Complaints and suggestions: If you have a problem or a suggestion, please contact a moderator or use the forum's feedback function.
 8. Responsibility: Each user is responsible for the content of their posts. The forum administration does not take responsibility for information posted by users.
 9. Violation of rules: Non-compliance with these rules can lead to warnings, temporary or permanent suspension of the account.
 10. Double posting: Avoid posting the same message twice in different sections of the forum. This is considered spam and can lead to the deletion of duplicate posts.
 11. Subject Titles: Make sure that subject titles are clear and relevant to the content of the post. Vague or misleading titles may be edited by moderators.
 12. Multiple Accounts: Each user is allowed to have only one account on the forum. The creation and use of multiple accounts by the same person is prohibited.
 13. Adult content: Explicit, violent or adult content is not allowed on the forum. Ensure that all posts are suitable for an audience of all ages.
 14. Civil Debate: Debates are welcome on the forum as long as they are conducted in a civilized manner. Aggressive or offensive language, personal attacks, or derogatory comments are not accepted.
 15. Illegal Promotion: The promotion of illegal activities is not allowed. Any post encouraging or supporting illegal activities will be removed.
 16. Online Safety: Do not share links to unsafe websites or malware. This can lead to account suspension.
 17. Advertising: Advertising is only allowed in the dedicated sections of the forum. Unsolicited advertising in other sections of the forum is considered spam and will be removed.
 18. Platform Rules Compliance: In addition to these rules, users are also required to comply with the terms and conditions of the platform hosting the forum.
 19. Necro-posting: Avoid posting in topics that have been inactive for a long time, also known as "dead topics". If you want to revive a discussion, it's better to start a new topic.
 20. Requests and Offers: All requests and offers for goods or services must be made in the appropriate sections of the forum. Any such post outside of these sections may be deleted.
 21. Links and Images: All links and images posted must be safe and relevant to the discussion. Posting unsafe, offensive, or irrelevant links or images is prohibited.
 22. Sharing Explicit or Offensive Content: Any form of content that is sexually explicit, violent, offensive or of a nature to incite hatred is strictly prohibited.
 23. Encouraging Healthy Behavior: Troll-like behavior, unnecessary provocations, disturbing or harassing other users is not permitted. We encourage a friendly and constructive discussion environment.
 24. Fraud: Any attempt at fraud, whether it be identity theft, scams or manipulation in any form, will be treated very seriously and will result in immediate banning.
 25. Politics and Religion: Political and religious discussions are only permitted as long as they remain respectful and do not become a source of conflict.

!!! For any violation of these rules, the moderator team will take appropriate measures, including warnings, suspensions, or bans, depending on the severity of the violation. !!!

!!! Remember, these rules can be updated as needed to ensure the forum remains a safe, respectful, and friendly place for all users. It is the responsibility of each member to ensure they are up to date with the current rules. !!!

×
×
 • Create New...